ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
89,201 446,732 617,936 916 0
เปิดดูเพิ่มเติม เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาพิการ

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
8,257 3,831 2,328 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
102 348 598 2
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
21 160 212 1
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
828 24,054 38,076 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 1,117 522 416 0 2,055
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 458 90 22 0 570
เด็กชาวเล 20 12 7 0 39
เด็กเร่ร่อน 505 361 133 0 999
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 2,100 986 579 0 3,665
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 7 93 79 0 179
เด็กด้อยโอกาส 841 2,027 1,980 3 4,851
สตรีกลุ่มเสี่ยง 60 138 113 1 312
ผู้สูงอายุ 2,084 279 268 0 2,631
คนพิการ 8,200 3,765 2,285 0 14,250
ผู้นำท้องถิ่น 319 1,218 1,761 0 3,298
องค์การบริหารส่วนตำบล 40 253 407 0 700
ผู้ต้องขัง 5,641 8,147 8,709 38 22,535
ทหารกองประจำการ 828 24,054 38,076 0 62,958
ผู้ใช้แรงงาน 12,645 102,487 159,555 269 274,956
แรงงานต่างด้าว 1,117 522 416 0 2,055
เกษตรกร 13,309 71,290 106,895 87 191,581
ชาวไทยภูเขา 2,268 1,489 1,818 1 5,576
ปอเนาะ 350 3,764 2,663 0 6,777
ชุมชนแออัด 1 6 13 0 20
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1,086 4,155 9,061 0 14,302
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 212 798 888 4 1,902
อื่นๆ 31,634 166,410 218,466 333 416,843
คนไทยในต่างประเทศ 0 40 73 0 113
เยาวชน 2,480 43,581 52,644 157 98,862
English Program 102 348 598 2 1,050
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 458 90 22 0 570
เด็กชาวเล 20 12 7 0 39
เด็กเร่ร่อน 505 361 133 0 999
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 84,207 435,328 606,931 895 1,127,361
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
7,481 3,567 3,858 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 1 6 0 7
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 1 0 0 1
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 1 0 1
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 3 18 19 0 40
ทหารกองประจำการ 1 98 153 0 252
ผู้ใช้แรงงาน 4 145 181 0 330
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 0 0
เกษตรกร 2 76 93 0 171
ชาวไทยภูเขา 1 0 0 0 1
ปอเนาะ 0 3 0 0 3
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1 2 5 0 8
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 0 0 0
อื่นๆ 15 324 315 2 656
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0
เยาวชน 1 60 51 1 113
English Program 0 4 4 0 8
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 1 1 0 2
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 28 733 829 3 1,593