ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
568 80,077 429,448 590,778 411 0
เปิดดูเพิ่มเติม เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 6,472 3,704 2,475 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 48 360 555 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 27 180 301 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 864 22,981 35,237 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 871 646 407 0 1,924
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 368 123 33 0 524
เด็กชาวเล 0 45 29 9 0 83
เด็กเร่ร่อน 0 261 299 180 0 740
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 0 1,545 1,098 630 0 3,273
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 22 23 0 45
เด็กด้อยโอกาส 32 980 1,883 1,767 2 4,664
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 46 147 115 1 309
ผู้สูงอายุ 0 1,888 348 238 0 2,474
คนพิการ 0 6,415 3,654 2,430 0 12,499
ผู้นำท้องถิ่น 0 256 894 1,387 0 2,537
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 31 176 324 0 531
ผู้ต้องขัง 0 5,256 8,199 8,587 65 22,107
ทหารกองประจำการ 0 864 22,981 35,237 0 59,082
ผู้ใช้แรงงาน 0 11,287 90,313 146,066 84 247,750
แรงงานต่างด้าว 0 871 646 407 0 1,924
เกษตรกร 0 11,307 62,237 95,809 49 169,402
ชาวไทยภูเขา 42 2,115 1,470 1,778 1 5,406
ปอเนาะ 0 269 3,795 2,891 0 6,955
ชุมชนแออัด 0 0 4 10 0 14
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 620 2,293 5,160 0 8,073
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 246 733 822 0 1,801
อื่นๆ 82 29,494 175,509 223,357 163 428,605
คนไทยในต่างประเทศ 0 3 30 65 0 98
เยาวชน 4 2,429 43,079 52,258 45 97,815
English Program 0 48 360 555 0 963
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 368 123 33 0 524
เด็กชาวเล 0 45 29 9 0 83
เด็กเร่ร่อน 0 261 299 180 0 740
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 160 75,099 419,225 579,509 410 1,074,403
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 7,872 3,402 3,390 1
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 1 0 3 2 1 7
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 1 2 0 0 3
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 1 7 13 1 22
ทหารกองประจำการ 0 1 52 118 0 171
ผู้ใช้แรงงาน 0 7 115 168 0 290
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 0 0 0
เกษตรกร 0 3 49 77 0 129
ชาวไทยภูเขา 1 1 0 1 0 3
ปอเนาะ 0 0 1 0 0 1
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 1 0 0 0 1
อื่นๆ 2 19 203 279 0 503
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 1 1 67 52 0 121
English Program 0 0 1 11 0 12
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 5 35 500 721 2 1,263