ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
84,336 435,494 597,177 589 0
เปิดดูเพิ่มเติม เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาพิการ

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
5,455 2,999 1,876 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
41 286 455 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
27 143 218 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
870 23,466 37,116 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 1,065 591 385 0 2,041
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 428 99 20 0 547
เด็กชาวเล 30 24 18 0 72
เด็กเร่ร่อน 394 343 138 0 875
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 1,917 1,058 562 0 3,537
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 2 53 35 0 90
เด็กด้อยโอกาส 890 1,795 1,758 2 4,445
สตรีกลุ่มเสี่ยง 44 139 112 1 296
ผู้สูงอายุ 2,127 287 266 0 2,680
คนพิการ 7,657 3,915 2,429 0 14,001
ผู้นำท้องถิ่น 304 1,047 1,595 0 2,946
องค์การบริหารส่วนตำบล 39 222 374 0 635
ผู้ต้องขัง 5,236 8,043 8,521 38 21,838
ทหารกองประจำการ 870 23,466 37,115 0 61,451
ผู้ใช้แรงงาน 11,947 95,818 151,596 125 259,486
แรงงานต่างด้าว 1,065 591 385 0 2,041
เกษตรกร 12,203 64,949 98,399 89 175,640
ชาวไทยภูเขา 2,081 1,427 1,795 1 5,304
ปอเนาะ 320 3,752 2,749 1 6,822
ชุมชนแออัด 1 7 10 0 18
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 719 2,900 6,787 0 10,406
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 169 730 821 0 1,720
อื่นๆ 29,619 171,074 218,606 247 419,546
คนไทยในต่างประเทศ 3 35 78 0 116
เยาวชน 2,403 42,639 51,356 78 96,476
English Program 41 286 455 0 782
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 428 99 20 0 547
เด็กชาวเล 30 24 18 0 72
เด็กเร่ร่อน 394 343 138 0 875
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 0 2
รวมทั้งสิ้น 78,592 423,642 585,419 582 1,088,235
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
7,474 3,265 3,581 1
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 1 4 3 1 9
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 1 0 0 1
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0
คนพิการ 7 49 6 0 62
ผู้นำท้องถิ่น 0 6 0 0 6
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 2 0 2
ผู้ต้องขัง 4 12 16 1 33
ทหารกองประจำการ 3 107 196 0 306
ผู้ใช้แรงงาน 15 752 202 1 970
แรงงานต่างด้าว 1 0 0 0 1
เกษตรกร 2 708 111 0 821
ชาวไทยภูเขา 2 2 6 0 10
ปอเนาะ 0 5 1 0 6
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 2 4 0 6
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 3 0 0 3
อื่นๆ 26 779 382 3 1,190
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0
เยาวชน 4 106 66 0 176
English Program 0 2 7 0 9
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 1 1 0 0 2
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 66 2,539 1,002 6 3,613