รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นางสาว คณิศร วงษ์ปัญญา ครู ศรช. 8 พฤษภาคม 2518 ขอนแก่น เวียงเก่า เขาน้อย
2 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นางสาว วิริยา เขียวในวัง ครู ศรช. 10 ธันวาคม 2531 ขอนแก่น เวียงเก่า ในเมือง
3 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาย เสรี วรรณจำปี ครู ศรช. 30 มกราคม 2524 ขอนแก่น เวียงเก่า ในเมือง
4 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาย ภาณุพงศ์ ศรีมุงคุณ ครู ศรช. 30 มกราคม 2529 ขอนแก่น เวียงเก่า เขาน้อย
5 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น จสอ. วัฒนพงษ์ สิทธิเดช ครู ศรช. 25 พฤศจิกายน 2505 ขอนแก่น เวียงเก่า ในเมือง
6 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาง จินตนา พิมพ์ผุย ครู ศรช. 1 พฤษภาคม 2522 ขอนแก่น เวียงเก่า ในเมือง
7 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นางสาว สุภัคศิณีญ์ ฮามพิทักษ์ ครู ศรช. 21 กุมภาพันธ์ 2529 ขอนแก่น เวียงเก่า เขาน้อย
8 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาง ประกายกร กาบิน ครู ศรช. 3 กรกฏาคม 2515 ขอนแก่น เวียงเก่า เขาน้อย
9 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นางสาว วาริษา พรรณอินทร์ ครู ศรช. 19 กันยายน 2531 ขอนแก่น เวียงเก่า เมืองเก่าพัฒนา
10 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นางสาว ธัญชนก หม้อปลัดชัย ครู ศรช. 4 ธันวาคม 2530 ขอนแก่น เวียงเก่า เมืองเก่าพัฒนา
11 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาย สิงสุข พิมพ์ผุย ครู ศรช. 16 กุมภาพันธ์ 2522 ขอนแก่น เวียงเก่า เมืองเก่าพัฒนา
12 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นางสาว อรวรรณ สุวรรณธรรมมา ครู ศรช. 4 เมษายน 2522 ขอนแก่น เวียงเก่า ในเมือง
13 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาย ตุลวิทย์ วิโรจน์ศิริ ครู ศรช. 24 ตุลาคม 2522 ขอนแก่น เวียงเก่า ในเมือง
14 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาย ปิยะพงษ์ พนาพนม ครู ศรช. 2 พฤศจิกายน 2532 ขอนแก่น เวียงเก่า เขาน้อย