รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นางสาว กวินนาถ ทุมแก้ว ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 26 กรกฏาคม 2523 ขอนแก่น เวียงเก่า เขาน้อย
2 กศน.อำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น นาง กุลธร บุญทวี ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 19 เมษายน 2507 ขอนแก่น เวียงเก่า ในเมือง