รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นาง สำเนียง ซุยเพ็ง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 26 มกราคม 2512 ขอนแก่น โนนศิลา เปือยใหญ่
2 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นางสาว สมนึก แสนตรง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 26 มกราคม 2516 ขอนแก่น โนนศิลา บ้านหัน
3 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นาง สุภาภรณ์ พรมนอก ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 24 สิงหาคม 2522 ขอนแก่น โนนศิลา โนนแดง
4 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นาย ประกาศ พรมบุตร ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 3 มิถุนายน 2506 ขอนแก่น โนนศิลา บ้านหัน
5 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นางสาว ขวัญเมือง จันทวะฤทธิ์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 12 กุมภาพันธ์ 2521 ขอนแก่น โนนศิลา หนองปลาหมอ
6 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นาย บุญถิ่น สุดเพาะ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 19 มกราคม 2517 ขอนแก่น โนนศิลา เปือยใหญ่
7 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นาง นิสสา บุญแย้ม ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 25 พฤษภาคม 2517 ขอนแก่น โนนศิลา บ้านหัน
8 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นาย ปรีชา มะสีกา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 3 มีนาคม 2524 ขอนแก่น โนนศิลา โนนแดง
9 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นาง เยาวเรศ ช่อหนองแสน ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 23 มีนาคม 2522 ขอนแก่น โนนศิลา หนองปลาหมอ
10 อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น นาง ศิริวรรณ อุทัยพล ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 16 พฤศจิกายน 2519 ขอนแก่น โนนศิลา โนนศิลา