รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น นางสาว สุปราณี งามสิทธิ์ ครู ปวช. 6 สิงหาคม 2522 ขอนแก่น บ้านแฮด บ้านแฮด