รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น นางสาว ตรัยภรณ์ ตุ้มชู ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 3 พฤษภาคม 2505 ขอนแก่น บ้านแฮด บ้านแฮด
2 อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น นางสาว ลำดวน ป้องนิล ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 2 พฤษภาคม 2506 ขอนแก่น บ้านแฮด บ้านแฮด