รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นาง ประภาพร คำทองเขียว ครู ปวช. 20 สิงหาคม 2530 ขอนแก่น หนองนาคำ บ้านโคก
2 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นาย อาทิตย์ โสกติพันธ์ ครู ปวช. 27 กันยายน 2524 ขอนแก่น หนองนาคำ บ้านโคก
3 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นางสาว ปิยะธิดา ทุมปัดชา ครู ปวช. 22 มกราคม 2531 ขอนแก่น หนองนาคำ บ้านโคก