รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นางสาว เยาวลักษณ์ สุวรรณโรจน์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 28 มีนาคม 2527 ขอนแก่น หนองนาคำ บ้านโคก
2 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นาย ฉัตรมงคล ยืนชีวิต ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 5 พฤษภาคม 2523 ขอนแก่น หนองนาคำ ขนวน
3 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นาง จารุพร จันทะแจ่ม ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 10 เมษายน 2521 ขอนแก่น หนองนาคำ กุดธาตุ
4 อำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น นาย จักรภัทร แสนพุทธ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 11 พฤศจิกายน 2522 ขอนแก่น หนองนาคำ บ้านโคก