รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอโคกโพธิ์ชัย ขอนแก่น นาง วาสนา จันทะรัตน์ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 11 มกราคม 2505 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย บ้านโคก