รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาว ศิริพร สวัสดิผล ครู ศรช. 1 สิงหาคม 2531 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
2 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นาย กิตติกรณ์ พั้วทา ครู ศรช. 9 พฤษภาคม 2524 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
3 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาว อภิรดา ชาวพงษ์ ครู ศรช. 20 เมษายน 2531 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
4 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นาย เกษมศานต์ พลวิเศษ ครู ศรช. 9 พฤษภาคม 2524 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง