รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาว กิตติมา ตั้งจิตเจริญกิจ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 30 ธันวาคม 2528 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
2 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นางสาว วิชุตา แก้วกุลงาม ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 7 กุมภาพันธ์ 2528 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
3 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นาย ทองเหลิม หงษ์วรรณา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 14 ธันวาคม 2520 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
4 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นาง สุณีรัตน์ นิลสาคุ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 20 กุมภาพันธ์ 2519 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
5 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นาย ธีรวัฒน์ บุตราช ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 21 มิถุนายน 2509 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
6 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นาง ภูวดล วันละคำ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 20 กรกฏาคม 2519 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
7 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นาง ฉันทนา กรองไตร ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 2 มกราคม 2521 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
8 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นาย อาทิตย์ งานจัตุรัส ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 15 เมษายน 2526 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
9 อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น นาย กิตติศักดิ์ สุดาทิพย์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 17 กุมภาพันธ์ 2522 ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง