รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว จารุวรรณ โท้จันทึก ครู ปวช. 2 ตุลาคม 2527 ขอนแก่น ชนบท ศรีบุญเรือง
2 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย ผไท รังกุพันธ์ ครู ปวช. 24 กรกฏาคม 2516 ขอนแก่น ชนบท ชนบท
3 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาง สุภิญญา ซื่อตรง ครู ปวช. 26 มีนาคม 2526 ขอนแก่น ชนบท ชนบท
4 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย นาวิน ปักเขทานัง ครู ปวช. 29 ธันวาคม 2520 ขอนแก่น ชนบท ศรีบุญเรือง
5 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว ณัฐกานต์ สะเดาว์ ครู ปวช. 10 ตุลาคม 2528 ขอนแก่น ชนบท ปอแดง
6 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย ศักดิ์กรินทร์ เพียรี ครู ปวช. 6 ตุลาคม 2527 ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม
7 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย ทิวากร รัตนบุตร ครู ปวช. 15 พฤศจิกายน 2524 ขอนแก่น ชนบท วังแสง
8 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย อุทิศ เพ็ชรแท้ ครู ปวช. 19 มีนาคม 2521 ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น
9 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย กิตติศักดิ์ เล่ห์กล ครู ปวช. 6 กุมภาพันธ์ 2519 ขอนแก่น ชนบท ห้วยแก
10 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว สุดา อามาตย์ ครู ปวช. 16 มิถุนายน 2523 ขอนแก่น ชนบท ศรีบุญเรือง
11 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว ปนัดดา นาตรีชน ครู ปวช. 18 มีนาคม 2522 ขอนแก่น ชนบท ศรีบุญเรือง
12 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว วสารินทร์ เขียวเรืองงาม ครู ปวช. 8 พฤษภาคม 2525 ขอนแก่น ชนบท ชนบท