รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว นิรมล ล้ำเลิศ ครู ศรช. 25 สิงหาคม 2532 ขอนแก่น ชนบท ชนบท
2 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย ภัทรพงศ์ วรสิทธิ์ ครู ศรช. 21 เมษายน 2533 ขอนแก่น ชนบท ห้วยแก
3 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว สิริกมล สีหา ครู ศรช. 10 กันยายน 2533 ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น
4 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว เสาวลักษณ์ ตุแก้ว ครู ศรช. 1 สิงหาคม 2524 ขอนแก่น ชนบท ศรีบุญเรือง
5 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย พีระยศ พิมเสน ครู ศรช. 9 เมษายน 2513 ขอนแก่น ชนบท ชนบท
6 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว ธิดารัตน์ ชื่นชม ครู ศรช. 7 กุมภาพันธ์ 2525 ขอนแก่น ชนบท ชนบท
7 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาง จริยา อินทรกำแหง ครู ศรช. 27 สิงหาคม 2514 ขอนแก่น ชนบท วังแสง
8 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย ธีระเดช หินเธาว์ ครู ศรช. 18 พฤศจิกายน 2518 ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น
9 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว วริษฐา คล่องการยุทธ ครู ศรช. 29 ธันวาคม 2530 ขอนแก่น ชนบท ห้วยแก
10 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว ณิชาภา มาตย์คำ ครู ศรช. 22 สิงหาคม 2523 ขอนแก่น ชนบท ปอแดง
11 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว มัลลิกา เจ้าทรัพย์ ครู ศรช. 10 กันยายน 2530 ขอนแก่น ชนบท ชนบท
12 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว สุภลักษ์ สะเดาว์ ครู ศรช. 20 กันยายน 2523 ขอนแก่น ชนบท วังแสง
13 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว ดวงใจ สุขโข ครู ศรช. 22 กุมภาพันธ์ 2529 ขอนแก่น ชนบท กุดเพียขอม
14 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย ปริวัตน์ อุ่นผาง ครู ศรช. 19 ตุลาคม 2530 ขอนแก่น ชนบท ศรีบุญเรือง
15 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย สิทธิพล โพธิ์วงษ์ ครู ศรช. 16 มกราคม 2523 ขอนแก่น ชนบท ปอแดง
16 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว พิฐชญาณ์ คำงาม ครู ศรช. 15 สิงหาคม 2531 ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม
17 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว ภาพพิมพ์ หัสโรจน์ ครู ศรช. 19 มิถุนายน 2528 ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม
18 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว วรัทยา ติยะเมธา ครู ศรช. 10 ธันวาคม 2518 ขอนแก่น ชนบท ปอแดง
  3401800371871 นางสาว วรัทยา ติยะเมธา ครู ศรช. 10 ธันวาคม 2518 ขอนแก่น ชนบท ปอแดง