รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว ปิยนันท์ เลบ้านแท่น ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 1 กันยายน 2520 ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น
2 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาง กฤตัชญ์ ธนาคนธ์ภัค ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 14 ตุลาคม 2525 ชนบท
3 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว ทิพย์มณฑา ราชาธรรมกุล ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 26 มกราคม 2522 ขอนแก่น ชนบท กุดเพียขอม
4 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาง ดวงเกตุ ยุทธชัย ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 3 มิถุนายน 2522 ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม
5 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว มิทธิรา เมืองขวา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 7 มิถุนายน 2512 ขอนแก่น ชนบท ชนบท
6 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย อำนวย แทนลี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 4 สิงหาคม 2506 ขอนแก่น ชนบท ปอแดง
7 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาย กันตพล สะกิจ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 31 ตุลาคม 2522 ขอนแก่น ชนบท วังแสง
8 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว กุสุมา สายธนานุรักษ์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 5 มีนาคม 2526 ขอนแก่น ชนบท ห้วยแก
9 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว เกษมณี พิบูลทิพย์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 30 มีนาคม 2527 ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม
10 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว วัลยา สร้อยสะอาด ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 31 พฤษภาคม 2527 ขอนแก่น ชนบท ศรีบุญเรือง