รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาง ศิริลักษณ์ อัคนิจ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 23 เมษายน 2506 ขอนแก่น ชนบท ชนบท
2 อำเภอชนบท ขอนแก่น นาง สุธรรมา พลหมอ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 28 มีนาคม 2508 ขอนแก่น ชนบท ชนบท
3 อำเภอชนบท ขอนแก่น นางสาว พรทิพย์ ธรรมจันทร์ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 14 มิถุนายน 2521 ขอนแก่น ชนบท ชนบท