รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น นางสาว สุมาลี บุญมี ครู ปวช. 8 กันยายน 2526 ขอนแก่น มัญจาคีรี กุดเค้า
2 อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น นางสาว อรรุจี บุญสามารถ ครู ปวช. 27 ตุลาคม 2526 ขอนแก่น มัญจาคีรี กุดเค้า
3 อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น นางสาว สุกันยา บานชล ครู ปวช. 25 มีนาคม 2529 ขอนแก่น มัญจาคีรี กุดเค้า
4 อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น นางสาว พยอม ขวาซุย ครู ปวช. 10 กรกฏาคม 2517 ขอนแก่น มัญจาคีรี หนองแปน