รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น นาง เพลินจิตร สุดชา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 28 พฤษภาคม 2507 ขอนแก่น มัญจาคีรี กุดเค้า
2 อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น นางสาว ฐนิตา ภูวา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 21 มีนาคม 2514 ขอนแก่น มัญจาคีรี กุดเค้า
3 อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น นาย สมบุรณ์ ยุทธชัย ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 23 เมษายน 2519 ขอนแก่น มัญจาคีรี กุดเค้า