รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอภูเวียง ขอนแก่น นาง จิราภรณ์ บุญเกาะ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 2 ธันวาคม 2509 ขอนแก่น ภูเวียง ภูเวียง
2 อำเภอภูเวียง ขอนแก่น นาย บรรเทิงศิลป์ วัฒนรุ่งเรืองสุข ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 16 มีนาคม 2502 ขอนแก่น ภูเวียง ภูเวียง