รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ณทิพรดา พรมวัน ครู ปวช. 23 สิงหาคม 2524 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดู่
2 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย อดุลย์ศักดิ์ บัวแสง ครู ปวช. 20 พฤศจิกายน 2531 ขอนแก่น หนองสองห้อง หันโจด
3 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง แพรทอง ทาหาร ครู ปวช. 11 กันยายน 2517 ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง
4 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว อาภาพร ภูคลองหิน ครู ปวช. 17 มกราคม 2530 ขอนแก่น หนองสองห้อง หันโจด
5 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว พัชราภรณ์ ชนยุทธ ครู ปวช. 15 กันยายน 2528 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองเม็ก
6 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว มยุรี มีมานะ ครู ปวช. 1 ตุลาคม 2504 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองสองห้อง
7 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรรัตนกุล ครู ปวช. 2 กรกฏาคม 2524 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองเม็ก
8 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย ชูชาติ กะลาม ครู ปวช. 10 มกราคม 2527 ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด
9 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง กัลยา สวงโท ครู ปวช. 14 ตุลาคม 2522 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดู่
10 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย จำเริญ หล้าดวงดี ครู ปวช. 9 มิถุนายน 2507 ขอนแก่น หนองสองห้อง ตะกั่วป่า
11 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว นวลฉวี นิทัศน์ ครู ปวช. 25 กุมภาพันธ์ 2530 ขอนแก่น หนองสองห้อง วังหิน
12 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย เทพรัตน์ มนต์นำโชค ครู ปวช. 4 มีนาคม 2529 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม
13 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว พัชราพร ทุมสิงห์ ครู ปวช. 21 มกราคม 2533 ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด
14 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย อิสรภาพ แสนดี ครู ปวช. 21 กันยายน 2533 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดั่ง
15 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว บังอร ชัยปัญหา ครู ปวช. 20 ตุลาคม 2530 ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง
16 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย อาทิตย์ ทองสุพรรณ ครู ปวช. 6 กรกฏาคม 2523 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดั่ง
17 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย มงคล สระแก้ว ครู ปวช. 26 เมษายน 2504 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดั่ง
18 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย ชุมพล บุญภา ครู ปวช. 13 มีนาคม 2530 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดงเค็ง
19 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย วิชาสันต์ พลรักษา ครู ปวช. 1 ธันวาคม 2527 ขอนแก่น หนองสองห้อง โนนธาตุ
20 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย จรูญ รัตนผูก ครู ปวช. 27 มิถุนายน 2517 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดงเค็ง