รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย อิสเรศ นามไธสง ครู ศรช. 14 สิงหาคม 2526 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดงเค็ง
2 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย ทวนทอง ปัตถาระกัง ครู ศรช. 6 ธันวาคม 2517 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดู่
3 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย จักรกฤษณ์ ชาวดอน ครู ศรช. 3 สิงหาคม 2535 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดงเค็ง
4 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว บุษยา มาตย์นอก ครู ศรช. 28 เมษายน 2532 ขอนแก่น หนองสองห้อง โนนธาตุ
5 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ภัทรียา สังสิมมา ครู ศรช. 19 กรกฏาคม 2523 ขอนแก่น หนองสองห้อง ตะกั่วป่า
6 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ศิญารัตน์ แผงตัน ครู ศรช. 20 พฤศจิกายน 2530 ขอนแก่น หนองสองห้อง หันโจด
7 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง ปริณดา บุญชัย ครู ศรช. 13 กันยายน 2507 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดั่ง
8 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ดรุณี เทพบรรทม ครู ศรช. 30 สิงหาคม 2533 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดู่
9 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ศุภลักษณ์ พนาจันทน์ ครู ศรช. 9 มีนาคม 2532 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดู่
10 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย เอกภัท อภิวัชรธรา ครู ศรช. 8 มกราคม 2513 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม
11 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว กิติพร กระลาม ครู ศรช. 13 มีนาคม 2533 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองสองห้อง
12 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ศรุชิตา โพธิ์อุดม ครู ศรช. 11 กันยายน 2533 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดงเค็ง
13 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย สุพรรณ ปะริโต ครู ศรช. 3 เมษายน 2530 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดู่
14 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว สุภัคษร เอี่ยมศรี ครู ศรช. 13 เมษายน 2533 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดงเค็ง
15 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว สุนิษา วัดทุ่งใหญ่ ครู ศรช. 13 มิถุนายน 2524 ขอนแก่น หนองสองห้อง ตะกั่วป่า
16 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง สุพิศ เพ็ชรน้อย ครู ศรช. 2 กุมภาพันธ์ 2507 ขอนแก่น หนองสองห้อง วังหิน
17 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย จักรกฤษ นามไธสง ครู ศรช. 12 ธันวาคม 2507 ขอนแก่น หนองสองห้อง วังหิน
18 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย สมพร เพียจันทร์ ครู ศรช. 30 มกราคม 2533 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองเม็ก
19 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง ธนพร ชะนะภัย ครู ศรช. 21 กรกฏาคม 2512 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดั่ง
20 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย กิตติบดี อ่อนมีกูล ครู ศรช. 20 มีนาคม 2531 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองสองห้อง
21 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว กนกวรรณ เข็มเลา ครู ศรช. 29 กรกฏาคม 2528 ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง
22 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว จริศาภรณ์ กระลาม ครู ศรช. 19 มีนาคม 2533 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองสองห้อง
23 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ศศิวิมล รินทะ ครู ศรช. 6 กรกฏาคม 2530 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดงเค็ง
24 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว พรฤดี สาชิน ครู ศรช. 21 มิถุนายน 2516 ขอนแก่น หนองสองห้อง หันโจด
25 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง สุภา สุดอาราม ครู ศรช. 17 มกราคม 2518 ขอนแก่น หนองสองห้อง วังหิน
26 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ปิยนุช โคตรศรีเมือง ครู ศรช. 30 มิถุนายน 2533 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองเม็ก
27 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย เอกลักษณ์ ธีรรัตนกุล ครู ศรช. 3 ธันวาคม 2528 ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด
28 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย อภิสิทธิ์ อุไรพงษ์ ครู ศรช. 12 เมษายน 2526 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม
29 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว อัมรา เชาว์นิติกร ครู ศรช. 21 ตุลาคม 2524 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม
30 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ประคอง อดใจ ครู ศรช. 5 มิถุนายน 2528 ขอนแก่น หนองสองห้อง โนนธาตุ
31 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย ชัยยา สกลหล้า ครู ศรช. 18 กันยายน 2527 ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด
32 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย สุรีย์พงษ์ มั่นจิต ครู ศรช. 13 กันยายน 2533 ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด
33 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว กันตณา แสงแพง ครู ศรช. 7 มีนาคม 2535 ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง
34 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ศศิพิมยารัต โพธิ์อุดม ครู ศรช. 23 กุมภาพันธ์ 2528 ขอนแก่น หนองสองห้อง ตะกั่วป่า
35 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย อาทิตย์ แก้วสีดา ครู ศรช. 25 ธันวาคม 2526 ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง
36 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว สุดารัตน์ สุขแสวง ครู ศรช. 24 พฤศจิกายน 2532 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดู่
37 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว อิสริยาภรณ์ สิทธิดา ครู ศรช. 19 มิถุนายน 2531 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดั่ง
38 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย อัษฎางค์ สุขวัฒน์กุล ครู ศรช. 15 พฤษภาคม 2527 ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง
39 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ชมพู จงเทพ ครู ศรช. 26 มีนาคม 2528 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองสองห้อง
40 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว สุกัญญา เมืองขวา ครู ศรช. 2 พฤศจิกายน 2528 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดู่
41 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง วิไลวรรณ เนื้อดี ครู ศรช. 25 ตุลาคม 2519 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดงเค็ง