รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง สมถวิล สระแก้ว ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 13 สิงหาคม 2504 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดั่ง
2 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง ชัญญานุช ธีรรัตนกุล ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 30 มกราคม 2525 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองเม็ก
3 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย กรเพชร ดวงจำปา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 23 กรกฏาคม 2515 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดู่
4 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย โกศล เนื้อดี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 21 มิถุนายน 2518 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดงเค็ง
5 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย วสันต์ พันธ์ไธสง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 13 พฤศจิกายน 2518 ขอนแก่น หนองสองห้อง ตะกั่วป่า
6 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย วินัย ชวนศิริ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 15 เมษายน 2515 ขอนแก่น หนองสองห้อง ตะกั่วป่า
7 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น ว่าที่ ร้อยเอก หริดล ยืนชีวิต ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 21 กันยายน 2519 ขอนแก่น หนองสองห้อง โนนธาตุ
8 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย อาทิตย์ เหล็กกล้า ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 27 เมษายน 2523 ขอนแก่น หนองสองห้อง หันโจด
9 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย ไพฑูรย์ ภูมะณี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 17 เมษายน 2523 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม
10 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว ศุภกานติ์ ปุราชาเต ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 8 มิถุนายน 2527 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองสองห้อง
11 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว นิภารัตน์ ทุมสิงห์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 12 ธันวาคม 2527 ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง
12 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว อภิญญา ประเสริฐศิลป์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 16 พฤษภาคม 2517 ขอนแก่น หนองสองห้อง โนนธาตุ
13 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง วนิดา ยืนชีวิต ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 14 กุมภาพันธ์ 2524 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองสองห้อง
14 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย ปุวรินทร์ ทัพธานี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 29 เมษายน 2519 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม
15 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นางสาว นรินกานต์ เพียรวิพัฒน์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 7 มีนาคม 2527 ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด
16 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง วนาลี ดาโสม ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 14 กุมภาพันธ์ 2524 ขอนแก่น หนองสองห้อง หันโจด
17 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย นิคม แก้วหาวงษ์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 26 กรกฏาคม 2507 ขอนแก่น หนองสองห้อง วังหิน
18 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง สมร ชมภูหลง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 30 กรกฏาคม 2507 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดู่
19 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย อาทิตย์ เพ็ญศรี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 27 กันยายน 2524 ขอนแก่น หนองสองห้อง ดอนดั่ง
20 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง จันทร์เพ็ญ อุ่มเกต ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 21 สิงหาคม 2515 ขอนแก่น หนองสองห้อง วังหิน
21 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาง อภัณตรี สีหามาตย์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 24 มิถุนายน 2511 ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด
22 อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น นาย ธีระยุทธ บุตรธนู ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 29 มีนาคม 2526 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองเม็ก