รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย สวชน งามเชื้อ ครู ศรช. 1 พฤษภาคม 2530 ขอนแก่น แวงใหญ่ ใหม่นาเพียง
2 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย วุฒิชัย การถาง ครู ศรช. 22 มีนาคม 2531 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
3 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว สุดาทิพย์ โคตรภูเขียว ครู ศรช. 21 สิงหาคม 2524 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
4 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย ศิริศักดิ์ สว่างตา ครู ศรช. 17 พฤษภาคม 2528 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
5 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว วาสนา สมอเนื้อ ครู ศรช. 29 กรกฏาคม 2524 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
6 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว ปริฎฐา สารแสน ครู ศรช. 21 สิงหาคม 2530 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
7 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย กัณฐรากรณ์ ไกรวัน ครู ศรช. 1 พฤศจิกายน 2528 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
8 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย รัญจิตย์ ทาระวัน ครู ศรช. 10 มีนาคม 2516 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
9 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย อลงกรณ์ สิงชิตร์ ครู ศรช. 1 พฤศจิกายน 2530 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
10 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว สุนิษา ชาลีพรม ครู ศรช. 16 มกราคม 2531 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
11 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย พุทธิพงศ์ สำราญบำรุง ครู ศรช. 26 กันยายน 2522 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
12 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย วรวุฒิ ทุมสิงห์ ครู ศรช. 17 กรกฏาคม 2534 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
13 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว ปิยดา พลมิตร ครู ศรช. 29 ธันวาคม 2521 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
14 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว สุพัตรา ชาวเหนือ ครู ศรช. 17 สิงหาคม 2531 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
15 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย มนูญ ต้นกันยา ครู ศรช. 12 พฤษภาคม 2526 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
16 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย เตชทัต เสนารักษ์ ครู ศรช. 5 มิถุนายน 2526 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
17 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว สายเพ็ญ อามาตสมบัติ ครู ศรช. 17 มีนาคม 2527 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
18 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว พรจิตร ประสมเพชร ครู ศรช. 28 มีนาคม 2532 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
19 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย ภูวดล ผาจันดา ครู ศรช. 30 สิงหาคม 2533 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
20 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว กชพรรณ จุมพล ครู ศรช. 26 มีนาคม 2527 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม