รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว รุจิรัตน์ ทานา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 18 พฤษภาคม 2526 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
2 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย จักรพงษ์ภูวณัฐ ลมดา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 30 สิงหาคม 2527 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
3 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย สุรัตน์ พิลาด ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 22 กรกฏาคม 2524 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
4 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว รัชนี หงษ์แดง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 26 เมษายน 2523 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
5 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาง อรนุช ดำแก้ว ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 6 กรกฏาคม 2526 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
6 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นางสาว กัณฑิมล ทานา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 29 ตุลาคม 2516 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม
7 อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น นาย ภีระพัทธิ์ อายินดี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 29 สิงหาคม 2515 ขอนแก่น แวงใหญ่ คอนฉิม