รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอพล ขอนแก่น นาง พิศมัย คำแก้ว ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 4 มิถุนายน 2509 ขอนแก่น พล เมืองพล
2 อำเภอพล ขอนแก่น นางสาว ยุเนียน เย็นเสนาะ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 2 ตุลาคม 2512 ขอนแก่น พล หนองแวงนางเบ้า
3 อำเภอพล ขอนแก่น นาง แก้ว จันทาศรี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 8 พฤศจิกายน 2514 ขอนแก่น พล หนองมะเขือ
4 อำเภอพล ขอนแก่น นาย อุดมทรัพย์ พรมมันทา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 22 พฤศจิกายน 2513 ขอนแก่น พล หนองแวงโสกพระ
5 อำเภอพล ขอนแก่น นาย สมบูรณ์ บุญแย้ม ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 16 มกราคม 2518 ขอนแก่น พล เพ็กใหญ่
6 อำเภอพล ขอนแก่น นาย ไพสิฐ แสนแก้ว ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 29 พฤษภาคม 2523 ขอนแก่น พล โคกสง่า
7 อำเภอพล ขอนแก่น นาย ทีระไกร พลธิรักษา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 13 มีนาคม 2521 ขอนแก่น พล โสกนกเต็น
8 อำเภอพล ขอนแก่น นาง สุมาลี ศรีจันทร์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 16 มิถุนายน 2520 ขอนแก่น พล เก่างิ้ว
9 อำเภอพล ขอนแก่น นางสาว พนิดา โคตา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 5 มิถุนายน 2520 ขอนแก่น พล ลอมคอม
10 อำเภอพล ขอนแก่น นาง พิมพา วงษ์จารย์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 9 พฤศจิกายน 2523 ขอนแก่น พล หัวทุ่ง
11 อำเภอพล ขอนแก่น นาง ณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 16 ธันวาคม 2505 ขอนแก่น พล โนนข่า
12 อำเภอพล ขอนแก่น นาง ศิริวรรณ แสนสูงเนิน ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 15 ธันวาคม 2524 ขอนแก่น พล โจดหนองแก
13 อำเภอพล ขอนแก่น นางสาว ริญญารัศมิ์ พิมพ์ศร ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 26 พฤษภาคม 2520 ขอนแก่น พล เมืองพล
14 อำเภอพล ขอนแก่น นางสาว กรธิดา สงจันทร์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 3 กรกฏาคม 2525 ขอนแก่น พล เมืองพล