รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอพล ขอนแก่น นาย เกียรติพงษ์ สุขเพีย ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 24 มีนาคม 2514 ขอนแก่น พล เมืองพล
2 อำเภอพล ขอนแก่น นาง นิตยา วิชัยเนาว์ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 18 สิงหาคม 2506 ขอนแก่น พล เมืองพล
3 อำเภอพล ขอนแก่น นาง สุกัญญา คนล่ำ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 20 พฤศจิกายน 2504 ขอนแก่น พล เมืองพล