รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นาย รุ่งพิรุณ สังฆะมณี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 28 มีนาคม 2519 ขอนแก่น เปือยน้อย เปือยน้อย
2 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นางสาว นัฐพร คุ้มศาสตรา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 6 มิถุนายน 2520 ขอนแก่น เปือยน้อย ขามป้อม
3 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นางสาว ยุพา ประนิทานะโต ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 10 กุมภาพันธ์ 2524 ขอนแก่น เปือยน้อย ขามป้อม
4 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นาย ถาวร ดงแสง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 2 พฤษภาคม 2528 ขอนแก่น เปือยน้อย ขามป้อม
5 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นางสาว สุรเนตร ชมเส็ง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 12 พฤศจิกายน 2523 ขอนแก่น เปือยน้อย สระแก้ว
6 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นางสาว มุธาสิณี แปลงไทยสง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 26 กุมภาพันธ์ 2528 ขอนแก่น เปือยน้อย วังม่วง
7 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นาย วสุพล สมอบ้าน ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 23 ธันวาคม 2525 ขอนแก่น เปือยน้อย เปือยน้อย
8 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นางสาว ณฤดี พระจันศรี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 10 มิถุนายน 2522 ขอนแก่น เปือยน้อย วังม่วง
9 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นางสาว ปริญญา เทศต้อม ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 10 พฤษภาคม 2524 ขอนแก่น เปือยน้อย เปือยน้อย
10 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นาย ประพันธ์ จันทร์ปา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 6 ธันวาคม 2526 ขอนแก่น เปือยน้อย วังม่วง