รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นาง ประสงค์ ไชยวงศา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 23 เมษายน 2508 ขอนแก่น เปือยน้อย เปือยน้อย
2 อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น นางสาว กนกวรรณ หล้าหาญ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 21 มกราคม 2506 ขอนแก่น เปือยน้อย ขามป้อม