รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น นางสาว รุจินันท์ พันธุ์ทอง ครู ปวช. 8 มกราคม 2531 ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง
2 อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น นางสาว กรรณิการ์ อุดรโสม ครู ปวช. 15 กรกฏาคม 2528 ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง
3 อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น นางสาว ยุวธิดา วันตะโพธิ์ ครู ปวช. 1 พฤศจิกายน 2529 ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง