รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น นางสาว สุภาภรณ์ จันทร์ทอง ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 30 สิงหาคม 2522 ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง
2 อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น นาย ทัศพล ผิวละมัย ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 21 กรกฏาคม 2520 ขอนแก่น บ้านไผ่ หนองน้ำใส
3 อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น นาย ยุทธณา แสงใส ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 16 พฤษภาคม 2516 ขอนแก่น บ้านไผ่ ป่าปอ
4 อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น นาง รินทร์รดา ชมชน ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 31 ตุลาคม 2519 ขอนแก่น บ้านไผ่ เมืองเพีย