รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาย เกรียงฤทธิ์ เดตะอุด ครู ศรช. 11 กุมภาพันธ์ 2528 ขอนแก่น กระนวน หนองโก
2 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว น้ำฟ้า ก้านก่ำ ครู ศรช. 4 กันยายน 2534 ขอนแก่น กระนวน หนองโก
3 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาย ธวัชชัย ธวัชโชติ ครู ศรช. 11 สิงหาคม 2533 ขอนแก่น กระนวน หนองกุงใหญ่
4 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาย สันติ ว่องไว ครู ศรช. 4 กรกฏาคม 2527 ขอนแก่น กระนวน บ้านฝาง
5 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาย ธรรมธร ธูปน้ำคำ ครู ศรช. 23 มีนาคม 2521 ขอนแก่น กระนวน น้ำอ้อม
6 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาง คนึงนิตย์ โคตสี ครู ศรช. 6 ธันวาคม 2528 ขอนแก่น กระนวน หนองโก
7 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว ธันยรัตน์ ป้องคำสิงห์ ครู ศรช. 16 มีนาคม 2530 ขอนแก่น กระนวน
8 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาย อดิศร ศรีจันทร์ ครู ศรช. 9 มกราคม 2530 ขอนแก่น กระนวน
9 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาย เอกพล บัวใหญ่รักษา ครู ศรช. 3 มกราคม 2530 ขอนแก่น กระนวน ห้วยโจด
10 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว แคทรียา พิทักษ์ ครู ศรช. 20 พฤษภาคม 2528 ขอนแก่น กระนวน ดูนสาด
11 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว จันทร์เพ็ญ รุณราช ครู ศรช. 19 พฤศจิกายน 2516 ขอนแก่น กระนวน ดูนสาด
12 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว อมิตา จุ้ยพุทธา ครู ศรช. 17 กุมภาพันธ์ 2528 ขอนแก่น กระนวน หัวนาคำ
13 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาง รพีพรรณ พิทักพงษ์ ครู ศรช. 1 กรกฏาคม 2530 ขอนแก่น กระนวน ห้วยยาง
14 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว สุภาพร วงษ์ชาลี ครู ศรช. 3 มีนาคม 2530 ขอนแก่น กระนวน หนองกุงใหญ่
15 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาย พันตรี ฉายาพัฒน์ ครู ศรช. 13 ตุลาคม 2521 ขอนแก่น กระนวน หนองโน
16 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว นันทพร อินทร์แก้ว ครู ศรช. 4 มิถุนายน 2531 ขอนแก่น กระนวน หนองโน
17 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาย จักรพล เหล่าลาภาะ ครู ศรช. 21 พฤศจิกายน 2530 ขอนแก่น กระนวน ห้วยโจด