รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว อัญชลี ศรีแก้ว ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 1 ตุลาคม 2529 ขอนแก่น กระนวน หนองโก
2 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว อารีรัตน์ พัดเย็นชื่น ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 18 พฤษภาคม 2527 ขอนแก่น กระนวน ดูนสาด
3 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว นันท์นภัส คำจันทร์รัตน์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 13 มกราคม 2525 ขอนแก่น กระนวน น้ำอ้อม
4 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว วิภาดา ปุริสาร ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 5 มิถุนายน 2523 ขอนแก่น กระนวน ห้วยโจด
5 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว จารุณี มูลสมบัติ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 16 เมษายน 2527 ขอนแก่น กระนวน หนองโน
6 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาง สิตมน มั่นคง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 5 กุมภาพันธ์ 2526 ขอนแก่น กระนวน บ้านฝาง
7 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว มยุรี มุงคุณคำชาว ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 3 มกราคม 2517 ขอนแก่น กระนวน
8 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว ประภาเพ็ญ สำราญบำรุง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 27 กุมภาพันธ์ 2526 ขอนแก่น กระนวน
9 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นางสาว กิติญา มาตย์แสง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 25 กุมภาพันธ์ 2528 ขอนแก่น กระนวน