รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอกระนวน ขอนแก่น นาง อุรา เหลาสะอาด ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 3 ธันวาคม 2502 ขอนแก่น กระนวน บ้านฝาง