รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น นางสาว อำพร พระโสภา ครู ปวช. 7 มิถุนายน 2525 ขอนแก่น อุบลรัตน์ โคกสูง