รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น นาง ศศิวิภา มะลิมาศ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 16 กุมภาพันธ์ 2517 ขอนแก่น อุบลรัตน์ นาคำ
2 อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น นาง ฉันทลักษณ์ ลุนจันทา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 23 สิงหาคม 2519 ขอนแก่น อุบลรัตน์ บ้านดง
3 อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น นาง รจนา นารี ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 17 พฤศจิกายน 2507 ขอนแก่น อุบลรัตน์ โคกสูง