รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น นาง วราภรณ์ วงวิเศษ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 7 พฤศจิกายน 2517 ขอนแก่น น้ำพอง หนองกุง
2 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น นาย สัมฤทธิ์ คำสมบูรณ์ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 10 มีนาคม 2502 ขอนแก่น น้ำพอง บัวใหญ่
3 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น นาย บุญศรี ดวงพรม ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 7 พฤษภาคม 2506 ขอนแก่น น้ำพอง พังทุย
4 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น นาง ลักขณา ใบลาศ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 2 พฤศจิกายน 2519 ขอนแก่น น้ำพอง น้ำพอง
5 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น นาง พิกุล ค่อมสิงห์ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 20 มกราคม 2506 ขอนแก่น น้ำพอง บัวใหญ่
6 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น นาย อลงกรณ์ ทองตัน ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 10 สิงหาคม 2506 ขอนแก่น น้ำพอง ทรายมูล