รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอสีชมพู ขอนแก่น นางสาว วิลัดดา กันหาเรือง ครู ปวช. 1 มิถุนายน 2523 ขอนแก่น สีชมพู บ้านใหม่