รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอสีชมพู ขอนแก่น นาง ภัทรมาส อบมา ครู อาสาฯ 14 กันยายน 2514 ขอนแก่น สีชมพู ดงลาน
2 อำเภอสีชมพู ขอนแก่น นาย ศุภวัฒน์ พลแสน ครู อาสาฯ 25 พฤศจิกายน 2519 ขอนแก่น สีชมพู หนองแดง
3 อำเภอสีชมพู ขอนแก่น นาง วรรณวิสา สุวรรณขันธ์ ครู อาสาฯ 1 กุมภาพันธ์ 2513 ขอนแก่น สีชมพู บ้านใหม่