รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง จินตนา กตะศิลา ครู ปวช. 26 มีนาคม 2514 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
2 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย อรรถพล คำปิคา ครู ปวช. 9 กันยายน 2527 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง
3 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง กาญจนา แสนโสม ครู ปวช. 20 เมษายน 2522 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
4 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย พยุง โทมล ครู ปวช. 16 มีนาคม 2532 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านผือ
5 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย ปิยะพงศ์ คงกระพันธ์ ครู ปวช. 17 พฤศจิกายน 2525 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
6 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว ขวัญแก้ว ซุ้ยไกร ครู ปวช. 21 มีนาคม 2534 ขอนแก่น หนองเรือ โนนทัน
7 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว รัตนาภรณ์ เป๊ะชาญ ครู ปวช. 25 กันยายน 2534 ขอนแก่น หนองเรือ กุดกว้าง
8 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว บังอร วิชาชัย ครู ปวช. 10 เมษายน 2529 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ
9 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง อัญชลี ผิวขำ ครู ปวช. 16 กรกฏาคม 2520 ขอนแก่น บ้านฝาง หนองบัว