รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว เกษราภรณ์ สีตัง ครู ศรช. 1 พฤษภาคม 2530 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
2 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง อรัญญา ป่าสนธิ์ ครู ศรช. 21 พฤษภาคม 2514 ขอนแก่น หนองเรือ โนนสะอาด
3 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว พิมพ์นิภา ศรีบริบูรณ์สุข ครู ศรช. 30 สิงหาคม 2528 ขอนแก่น หนองเรือ กุดกว้าง
4 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง ธนภัทร จิกจักร์ ครู ศรช. 3 ตุลาคม 2520 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านเม็ง
5 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว นิภาพร บุญสร้อย ครู ศรช. 7 มกราคม 2531 ขอนแก่น หนองเรือ กุดกว้าง
6 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง ศศิพรรณ หีบแก้ว ครู ศรช. 2 มกราคม 2529 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
7 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว นิพภาวัลย์ อินทร์นารมย์ ครู ศรช. 19 พฤศจิกายน 2529 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
8 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง วรนุช วงษ์สมศรี ครู ศรช. 17 กุมภาพันธ์ 2525 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านเม็ง
9 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย นัฐศักดิ์ สีไชย์ ครู ศรช. 20 กุมภาพันธ์ 2530 ขอนแก่น หนองเรือ จระเข้
10 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง อัญชิสา เหลาประเสริฐ ครู ศรช. 2 มิถุนายน 2510 ขอนแก่น หนองเรือ โนนทัน
11 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว เครือฟ้า คำทองทิพย์ ครู ศรช. 17 มีนาคม 2518 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
12 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว ดางฤดี อ่อนนางใย ครู ศรช. 11 มิถุนายน 2530 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
13 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง ณัฏฐณิฌา จองลีพันธ์ ครู ศรช. 1 พฤศจิกายน 2528 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
14 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว อรพรรณ แพงไทย ครู ศรช. 27 สิงหาคม 2532 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
15 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง กัลยกร แสนบุราญ ครู ศรช. 6 กรกฏาคม 2518 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
16 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว ปัทมา มิ้งพรม ครู ศรช. 4 มิถุนายน 2531 ขอนแก่น หนองเรือ ยางคำ
17 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว ชุติมา วันทวี ครู ศรช. 6 พฤศจิกายน 2522 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านเม็ง
18 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว ปราณปรียา พัฒนธำรงกุล ครู ศรช. 7 ตุลาคม 2533 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า