รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง พรรณา โงะบุดดา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 4 ตุลาคม 2521 ขอนแก่น หนองเรือ กุดกว้าง
2 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว ภูรชญา หิรัญรัตน์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 14 กรกฏาคม 2522 ขอนแก่น หนองเรือ จระเข้
3 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง บรรเจิดพร ถมมา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 5 มีนาคม 2515 ขอนแก่น หนองเรือ โนนทอง
4 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว อุมาพร อ่อนนางใย ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 20 มกราคม 2524 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
5 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง จินตหรา อ่อนดี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 30 สิงหาคม 2510 ขอนแก่น หนองเรือ จระเข้
6 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว กนกวรรณ จันทร ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 3 มีนาคม 2514 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
7 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง สาวิตรี เคนดา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 24 พฤศจิกายน 2522 ขอนแก่น หนองเรือ ยางคำ
8 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว ศิริปภา สายปัญญา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 7 เมษายน 2522 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านผือ
9 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง นิตยา พงษ์สระพัง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 5 กุมภาพันธ์ 2511 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านเม็ง
10 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว อมรรัตน์ แสนท้าว ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 27 มิถุนายน 2518 ขอนแก่น หนองเรือ โนนสะอาด
11 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย ธีระศักดิ์ ทวะชาลี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 24 ตุลาคม 2510 ขอนแก่น หนองเรือ โนนทัน
12 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย ค้ำจุล ปัอมสุวรรณ์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 9 กันยายน 2526 ขอนแก่น หนองเรือ โนนทัน
13 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย วรรธน สุระเสียง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 14 กันยายน 2524 ขอนแก่น หนองเรือ โนนทอง
14 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย ชิตณรงค์ สุขราช ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 16 มกราคม 2517 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านผือ
15 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง รพีพร สังเกตุ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 1 ธันวาคม 2523 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง
16 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย ชนะชัย ขาวสร้อย ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 28 พฤษภาคม 2523 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านเม็ง
17 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง วิไลวรรณ วงชารี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 13 เมษายน 2524 ขอนแก่น หนองเรือ โนนทอง
18 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย ธีระยุทธ หล้าทุม ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 2 กุมภาพันธ์ 2518 ขอนแก่น หนองเรือ ยางคำ
19 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย อรรนพ ทองนาค ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 18 กรกฏาคม 2525 ขอนแก่น หนองเรือ โนนสะอาด
20 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว สะไบทอง ชาญจระเข้ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 16 สิงหาคม 2522 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
21 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว เยาวลักษณ์ วิศิลา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 12 พฤศจิกายน 2514 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง
22 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง เสาวณีย์ ศรีโคตร ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 18 ธันวาคม 2511 ขอนแก่น สีชมพู วังเพิ่ม