รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง อัจฉราพร โถยขุน ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 1 พฤษภาคม 2505 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
2 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นางสาว อนงค์ โนนศรีชัย ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 12 กุมภาพันธ์ 2512 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
3 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง มาริสา อำท้าว ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 18 พฤศจิกายน 2508 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง
4 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาย อำไพ ป่าสนธิ์ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 26 เมษายน 2508 ขอนแก่น หนองเรือ จระเข้
5 อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น นาง จิราวรรณ หนูจันทร์ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 24 ธันวาคม 2510 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านเม็ง