รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว อภิญญา นาสา ครู ปวช. 6 มกราคม 2515 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
2 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย ชานนท์ อนุรักษา ครู ปวช. 13 ธันวาคม 2528 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
3 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว ศิริพร ศรีสุรักษ์ ครู ปวช. 12 สิงหาคม 2531 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
4 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย วรพงษ์ ขุมดินพิทักษ์ ครู ปวช. 20 พฤศจิกายน 2527 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
5 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว มลิดา งามแสง ครู ปวช. 14 ธันวาคม 2530 ขอนแก่น พระยืน พระบุ
6 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว วงเดือน จันทรบาน ครู ปวช. 28 ธันวาคม 2528 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
7 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว อนงลักษณ์ เพชรสีเขียว ครู ปวช. 11 กันยายน 2532 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
8 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว นภาพร พนามวัง ครู ปวช. 12 มีนาคม 2532 ขอนแก่น พระยืน พระบุ
9 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว รัตนา โคแก้ว ครู ปวช. 29 มกราคม 2523 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
10 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว พนิดา เซ้นเครือ ครู ปวช. 19 สิงหาคม 2530 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
11 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว จิราพร ภูมิพระบุ ครู ปวช. 5 กันยายน 2526 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
12 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว แพรวพรรณ ผิวขาว ครู ปวช. 22 กุมภาพันธ์ 2533 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
13 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว พัชราภรณฺ์ จีนนอก ครู ปวช. 2 เมษายน 2530 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
14 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย อติชาติ พานโน ครู ปวช. 31 ธันวาคม 2533 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม