รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย กันดา ภูเวียงแก้ว ครู สอนคนพิการ 5 เมษายน 2523 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
2 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว รัชดา เพียสังกะ ครู สอนคนพิการ 29 เมษายน 2525 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
3 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว รัตนาพร ชาชัย ครู สอนคนพิการ 23 พฤศจิกายน 2531 ขอนแก่น พระยืน พระยืน