รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาง นภาพร แก่นโสม ครู ศรช. 21 ตุลาคม 2513 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
2 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว นิตยา เรืองสุวรรณ ครู ศรช. 15 กันยายน 2534 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
3 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว ระเบียบ ภาษา ครู ศรช. 14 มีนาคม 2530 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
4 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย กิตติวัฒน์ คุปติวงศ์รัตน์ ครู ศรช. 8 กุมภาพันธ์ 2523 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
5 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาง พิสมัย จาตุรส ครู ศรช. 25 สิงหาคม 2514 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
6 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย ประเสริฐภพ สิทธิ์ลี ครู ศรช. 19 มิถุนายน 2529 ขอนแก่น พระยืน พระบุ
7 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว ศรัญญา จันทร์เพ็ง ครู ศรช. 19 ธันวาคม 2528 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
8 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาง สุริย์ริสสา ศรีกงพาน ครู ศรช. 15 สิงหาคม 2527 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
9 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว นันทวัน ศรีกันทอง ครู ศรช. 8 กันยายน 2530 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
10 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย เกรียงไกร ปั้นจอม ครู ศรช. 6 กรกฏาคม 2529 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
11 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว พิชชาพิมพ์ เพ็ชรเวียง ครู ศรช. 26 พฤษภาคม 2524 ขอนแก่น พระยืน พระบุ
12 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย ปภากร เพชรสีเขียว ครู ศรช. 1 สิงหาคม 2522 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
13 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว เจริญพร คุณทะวงษ์ ครู ศรช. 30 พฤศจิกายน 2522 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
14 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว เสาวนี โพธิ์พรม ครู ศรช. 24 มีนาคม 2524 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
15 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย อาคม เหง้ามูล ครู ศรช. 5 กุมภาพันธ์ 2520 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
16 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว อมราภรณ์ อ่อนจันทร์ ครู ศรช. 16 ตุลาคม 2531 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
17 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว กองสี ตะนนท์ ครู ศรช. 23 กันยายน 2519 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
18 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย สุทธินันท์ โอดลี ครู ศรช. 21 ธันวาคม 2527 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
19 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว ฐานิตา แก้วโพนเพ็ก ครู ศรช. 2 เมษายน 2521 ขอนแก่น พระยืน พระบุ
20 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว ภาวดี สีพาเสน ครู ศรช. 22 กุมภาพันธ์ 2525 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
21 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย สมชาย ดวงกลาง ครู ศรช. 21 มิถุนายน 2523 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
22 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว ศิริกานต์ เย็นกลาง ครู ศรช. 2 มกราคม 2530 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
23 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย สมโภช มาจุฬา ครู ศรช. 9 เมษายน 2525 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
24 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย เกียรติศักดิ์ ท้าวแป ครู ศรช. 9 กุมภาพันธ์ 2530 ขอนแก่น พระยืน พระบุ