รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย ปิยะบุตร หว่างจิตร์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 19 พฤษภาคม 2528 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
2 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว สุดารัตน์ ทศไกร ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 23 มีนาคม 2527 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
3 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว วารุณี จำรูญรัตนจิต ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 22 กรกฏาคม 2524 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
4 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว รัชนีกร จำรูญรัตนจิต ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 4 มิถุนายน 2529 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
5 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว อรัญญา ลิอินทร์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 4 กุมภาพันธ์ 2528 ขอนแก่น พระยืน พระบุ
6 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย ปัญญา เจ็กพู่ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 13 กรกฏาคม 2526 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
7 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว ญานิศา บรรหาลี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 28 ตุลาคม 2519 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
8 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย อาคม จันทร์มี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 27 พฤษภาคม 2520 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
9 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย สุมาส ลีชา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 22 สิงหาคม 2515 ขอนแก่น พระยืน พระบุ
10 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว มณี มูลทิพย์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 15 มีนาคม 2520 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
11 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว พัชรินทร์ ทองสิทธิ์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 11 เมษายน 2525 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
12 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว อนงค์พร ดาสีวังปา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 9 ธันวาคม 2511 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
13 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย สมศักดิ์ นาสา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 1 พฤษภาคม 2514 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
14 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว สุชาวจี คนบุญ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 26 มีนาคม 2524 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
15 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย ประชา เอื้องสัจจะ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 20 กุมภาพันธ์ 2517 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
16 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว สุภณิดา ทองคำ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 10 ธันวาคม 2519 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
17 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย ยงยุทธ์ เคนคำภา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 12 มีนาคม 2513 ขอนแก่น พระยืน ขามป้อม
18 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย ประยุทธ ขันหนอโพธิ์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 10 กันยายน 2507 ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
19 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย อุทัย จาตุรส ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 1 มกราคม 2507 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
20 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย ศาสตรา แก้ววังปา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 10 มิถุนายน 2519 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
21 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นางสาว ภัชณีภรณ์ บำรุงราษฎร์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 25 สิงหาคม 2520 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
22 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย ประดิษฐ์ นามมูลน้อย ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 25 เมษายน 2515 ขอนแก่น พระยืน พระบุ