รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาย วรวิทย์ ศรีรักษา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 12 มีนาคม 2507 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
  อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 3460700967681 นาย วรวิทย์ ศรีรักษา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 12 มีนาคม 2507 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น พระลับ
2 อำเภอพระยืน ขอนแก่น นาง สุภารัตน์ มูลปลา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 8 กุมภาพันธ์ 2517 ขอนแก่น พระยืน หนองแวง