รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 กัลยาณวัตร ขอนแก่น นางสาว นรินกานต์ เพียวิพัฒน์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 7 มีนาคม 2527 ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด