รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว สินีนาฎ มั่นคง ครู ปวช. 11 กันยายน 2524 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ
2 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว คุลิกา สุขิตานนท์ ครู ปวช. 22 มีนาคม 2533 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
3 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง ศิรินาฏ จารน์โพธิ์ ครู ปวช. 21 มิถุนายน 2520 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น แดงใหญ่
4 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย ยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ ครู ปวช. 13 เมษายน 2523 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ท่าพระ
5 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย อดิศร ล่ามแขก ครู ปวช. 7 เมษายน 2530 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ดอนช้าง
6 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว ชญานิศ ตันตระกูล ครู ปวช. 7 สิงหาคม 2531 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ
7 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย สาธิต ภูมิเวียงศรี ครู ปวช. 12 พฤศจิกายน 2528 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
8 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว อภิญญา พูลศิลป์ ครู ปวช. 1 มีนาคม 2533 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
9 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว สุธิดา นามสุโพธิ์ ครู ปวช. 5 สิงหาคม 2531 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
10 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย มัฆวาน สิงหาบุตร ครู ปวช. 26 พฤศจิกายน 2531 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ
11 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว จิระภา ชีไธสง ครู ปวช. 7 มกราคม 2530 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
12 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว เบญจมาศ บุดดา ครู ปวช. 30 มีนาคม 2520 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น พระลับ