รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว พรประภา โอดพิมพ์ ครู สอนคนพิการ 22 กรกฏาคม 2529 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
2 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว กัญญาณัฐ หวยโนนทัน ครู สอนคนพิการ 6 กรกฏาคม 2532 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านค้อ
3 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย อิสรา วีรภัทรสกุล ครู สอนคนพิการ 12 พฤษภาคม 2531 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
4 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว สุพัตรา คนสรรค์ ครู สอนคนพิการ 22 เมษายน 2525 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
5 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย สายันต์ คุ้มโศก ครู สอนคนพิการ 13 มกราคม 2532 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง