รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง ศิริวัฒน์ ไกรราช ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 8 ตุลาคม 2517 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
2 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว คันธิภา สำนักบ้านโคก ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 10 มีนาคม 2510 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น โคกสี
3 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย เทิดพงษ์ อรัญรุด ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 20 กันยายน 2529 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น โคกสี
4 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว มัณฑนา มูลกัณฐ์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 28 มีนาคม 2529 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
5 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง ลักษณาพร ลาสอน ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 1 มกราคม 2512 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ดอนหัน
6 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว สาวิตรี ชัยวงษ์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 21 กรกฏาคม 2522 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ดอนหัน
7 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย กาญจนพันธ์ ลาสอน ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 13 กุมภาพันธ์ 2513 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น แดงใหญ่
8 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง บานเย็น ชรากาหมุด ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 27 เมษายน 2514 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ท่าพระ
9 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว ณัฐธยาท์ ศรีทองธรศิริ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 15 พฤษภาคม 2526 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ท่าพระ
10 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว ไพรระหง บัวตูม ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 10 ธันวาคม 2524 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น โนนท่อน
11 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย อนันต์เดช สมอุ่นจารย์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 28 พฤศจิกายน 2519 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
12 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย รัฐกิจ จันทะวิชัย ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 16 กรกฏาคม 2525 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น โนนท่อน
13 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว ชัชญาภา สารผล ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 28 เมษายน 2528 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
14 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว ทิศกมลพร โพธิ์วิชัย ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 4 กุมภาพันธ์ 2527 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด
15 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว สกุลไทย โนพันธุ์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 31 มีนาคม 2526 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า
16 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย กรณ์พงษ์ วีระวัฒน์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 14 กันยายน 2521 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บึงเนียม
17 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง ศศิธร บุญจวง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 13 กันยายน 2522 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
18 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง สมจิตร ชาสังข์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 29 พฤศจิกายน 2509 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บึงเนียม
19 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย ธีระ โคตะมี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 18 เมษายน 2526 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านหว้า
20 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง วิราศิณี สุทธมา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 22 มกราคม 2508 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านหว้า
21 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง ปริยา เรียนเลิศอนันต์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 24 เมษายน 2508 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด
22 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง อภิญญา วงศ์การดี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 28 กรกฏาคม 2516 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น พระลับ
23 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว ธันยนันท์ กองเพชรทวียศ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 19 กันยายน 2526 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น หนองตูม
  อำเภอเต่างอย สกลนคร 3471400134901 นางสาว ธันยนันท์ กองเพชรทวียศ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 19 กันยายน 2526 สกลนคร เต่างอย บึงทวาย
24 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง ศุภรดา พันธุ์แดง ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 9 กรกฏาคม 2520 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
25 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง มลิวัลย์ อยู่สุข ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 1 มีนาคม 2514 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
26 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย เฉลิมชัย แน่นอุดร ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 14 เมษายน 2524 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม
27 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง จิตฤดี อาจมูนตรี ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 15 เมษายน 2515 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
28 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย สมบัติ สมภาร ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 5 กรกฏาคม 2517 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านค้อ
29 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว ชฎารัตน์ ประจันตะเสน ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 23 สิงหาคม 2521 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
30 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว เยาวลักษณ์ ยืนชีวิต ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 12 มีนาคม 2509 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านค้อ
31 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว ประพาฬ ดิษฐเจริญ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 2 กันยายน 2506 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
32 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว นงลักษณ์ นอรินยา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 2 มิถุนายน 2512 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
33 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง วิลาวัลย์ ราชสุวอ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 17 ธันวาคม 2509 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
34 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว พรไพฑูรย์ ไสยบูรณ์ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 15 มีนาคม 2510 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ
35 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว กาญจนาพร ภักดีวุธ ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 14 กุมภาพันธ์ 2526 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น หนองตูม
36 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว สุภาวรรณ ขจรเดช ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 25 พฤษภาคม 2527 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
37 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง สุกัญญา คำภู ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 14 กันยายน 2504 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า
38 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง ปรวรรณ คูณอาษา ครู กศน.ตำบล(พนักงานราชการ) 4 กันยายน 2505 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง